Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Przedszkola Publicznego w Kłodawie tworzą:

Dyrektor Przedszkola – mgr Stanisława Katarzyna Szpyra

Kadra pedagogiczna:
Dorota Andrzejewska
mgr Paulina Nassan-Wrońska
mgr Anna Żołądziejewska
mgr Agata Wasilewska
mgr Paulina Wawrzyńczyk
mgr Anita Gajzler
mgr Agnieszka Krzemińska
mgr Dorota Wiśniewska 

Kierownik gospodarczy – Anna Hryniewska

• Pracownicy obsługi
Grażyna Paszkowska
Dorota Nowicka-Lipa
Anna Chmielewska
Agnieszka Kałos
Honorata Sobota

• Pracownicy obsługi – kuchnia
Agnieszka Zdanowicz
Anna Żołądziejewska

• Główny księgowy: Sylwia Pachowicz

Ilość miejsc w przedszkolu – 125
Ilość oddziałów – 5
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.
W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów
2) liczbę pracowników przedszkola
3) liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
4) terminy przerw pracy przedszkola ( wykorzystane na remont i bieżące naprawy i konserwacje)
5) ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.