Struktura Organizacyjna

Strukturę organizacyjną Przedszkola Publicznego w Kłodawie tworzą:

Dyrektor Przedszkola – mgr Stanisława Katarzyna Szpyra

 

Ilość miejsc w przedszkolu – 175
Ilość oddziałów – 7
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku.
W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów
2) liczbę pracowników przedszkola
3) liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
4) terminy przerw pracy przedszkola ( wykorzystane na remont i bieżące naprawy i konserwacje)
5) ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.