Dane Osobowe

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie 

mgr Stanisława Szpyra 

telefon kontaktowy : 506 043 756

 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 Publiczne Przedszkole „Bajkolandia” w Kłodawie wypełniając obowiązek wynikający z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.(RODO)
informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych i dziecka jest Publiczne Przedszkole „Bajkolandia” z siedzibą ul. Kościelna 15 , 66-415 Kłodawa, reprezentowany przez Dyrektora Przedszkola.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się poprzez email: bajkolandia@iodo-gorzow.pl bądź listownie na adres siedziby przedszkola,
3) Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
4) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach:
• określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5) Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych oraz dziecka mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,
6) Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych oraz dziecka będą przechowywane przez okres z okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych.
7) Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub ograniczenia przetwarzania.
8) Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka).
9) Podanie pozostałych danych osobowych dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych wymienionych w aktach prawnych wskazanych w pkt.4 jest obligatoryjne.
10) Jeżeli uznacie Państwo, że przedszkole przetwarza dane osobowe z naruszeniem RODO, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Państwa oraz dziecka dane osobowe nie będą poddane procesowi profilowania
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
Stanisława Szpyra
Administrator