ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 3/2020

Zarządzenie Nr 3/2020
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kłodawie
z dnia 05 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 410), §14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 493(, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Kłodawie w okresie od dnia 6 maja do dnia 22 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego w Kłodawie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkole.klodawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego w Kłodawie
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Przedszkola
Stanisława Szpyra