INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO: POMOC NAUCZYCIELA, WOŹNA ODDZIAŁOWA, POMOC KUCHENNA W PRZEDSZKOLU W KŁODAWIE

Kłodawa, 09.07.2021r.


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO:
POMOC NAUCZYCIELA, WOŹNA ODDZIAŁOWA, POMOC KUCHENNA
W PRZEDSZKOLU W KŁODAWIE

                                   

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na ww. stanowiska wybrano do zatrudnienia:

 • Panią Agnieszkę Zdanowicz zamieszkałą w Kłodawie;
 • Panią Natalię Stefańską zamieszkałą w Rybakowie;
 • Panią Jagodę Ligus zamieszkała w Rybakowie;

Kandydatki spełniły wymagania formalne oraz wymagania co do wykształcenia i doświadczenia stawiane w ogłoszeniu o konkursie. Wykazała się znajomością przepisów niezbędną do zatrudnienia na w/w stanowiskach Przedszkolu  w Kłodawie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
mgr Stanisława Szpyra

PLIK DO POBRANIA Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA – Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa oraz pomoc kuchenna

INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO – NAUCZYCIEL

Kłodawa, 09,07.2021                                               

INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO – NAUCZYCIEL

 W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na ww. stanowiska wybrano do zatrudnienia:

 • Pani Iwona Mikorska zamieszkała Wawrów;
 • Pani Mirella Kucharska zamieszkała Wojcieszyce;
 • Pani Karolina Wekwerth zamieszkała Ławy;
 • Pani Krystyna Fajerska zamieszkała Barlinek;

Kandydatki spełniły wymagania formalne oraz wymagania co do wykształcenia i doświadczenia stawiane w ogłoszeniu o konkursie. Wykazała się znajomością przepisów niezbędną do zatrudnienia na w/w stanowiskach Przedszkolu  w Kłodawie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
mgr Stanisława Szpyra

PLIK DO POBRANIA Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA – Informacja o wyborze kandydata na stanowisko – nauczyciel

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE – POMOC NAUCZYCIELA, WOŹNA ODDZIAŁOWA, POMOC OPIEKUNA

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne – pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa, pomoc opiekuna

Kłodawa, 01.07.2021r.

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informujemy, iż do 30.06.2021r. do godz. 16:00 wpłynęły następujące ilości ofert konkursowych na stanowiska pomocnicze w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie:
Stanowisko: pomoc nauczyciela
Łączna ilość złożonych ofert: 2
Ilość ofert spełniających wymagania formalne: 2
Ilość kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji: 1

• Stanowisko: woźna oddziałowa
Łączna ilość złożonych ofert: 3
Ilość ofert spełniających wymagania formalne: 3
Ilość kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji: 3

• Stanowisko: pomoc kuchenna
Łączna ilość złożonych ofert: 2
Ilość ofert spełniających wymagania formalne: 2
Ilość kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji: 2

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
mgr Stanisława Szpyra 

PLIK DO POBRANIA Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA – Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne – stanowisko pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa i pomoc kuchenna

 

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE – STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne – stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kłodawa, 01.07.2021r.

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informujemy, iż do 30.06.2021r. do godz. 16:00 wpłynęło 6 ofert konkursowych na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kłodawie.
W wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowane zostało 4 osoby.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
mgr Stanisława Szpyra

PLIK Z OGŁOSZENIEM DO POBRANIA – Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne – stanowisko nauczyciel

INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO – PRACOWNIK PRZEDSZKOLA


NABÓR STANOWISKO PRACOWIK PRZEDSZKOLA – PLIK DO POBRANIA Z OFERTĄ PRACY 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY
W RAMACH PROJEKTU
„Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. W związku z realizacją projektu nr RPLB.08.01.01-08-0028/20 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki” Gmina Kłodawa oraz Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” w Kłodawie ogłaszają nabór na następujące stanowiska:

POMOC NAUCZYCIELA
WOŹNA ODDZIAŁOWA
POMOC KUCHENNA

1. Termin składania ofert: 30.06.2021
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
3. Czas pracy: na pełen etat
4. Ilość etatów: trzy
5. Informacja o warunkach pracy:
– miejsce pracy: Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” w Kłodawie, ul. Wojcieszycka 7

II. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

II.1) Pomoc nauczyciela:
– wykształcenie średnie,
– dobry kontakt z dziećmi,
– doświadczenie w pracy z dziećmi,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

II.2) Woźna oddziałowa oraz pomoc kuchenna:
– wykształcenie zawodowe,
– predyspozycje do pracy w zespole.

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
– życiorys (CV),
– list motywacyjny,
– kwestionariusz osobowy,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 30 .06.2021r.
– osobiście w dni robocze od godz.8:00 do 15:00 w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Kłodawie
– pocztą na adres: Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” ul. Kościelna 15, 66-415 Kłodawa

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego w Kłodawie.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VI. Inne informacje:
1. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
3. Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego w Kłodawie.
5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie), a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
7. Dokumenty pozostałych kandydatów nie są odsyłane. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku konkursu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
VII. Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu konkursowym.
Informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Przedszkola Publicznego „Bajkolandia” w Kłodawie ul.Kościelna 15, 66-415 Kłodawa.
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą kandydaci kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
3) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydatów na wolne stanowiska w Przedszkolu Publicznym „Bajkolandia” w Kłodawie.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
5) Podanie przez kandydatów danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
6) Dane osobowe kandydatów udostępniane będą powołanym do pracy członkom Komisji konkursowej.
7) Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Dane osobowe kandydatów będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wskazane stanowisko lecz nie dłużej niż do 3 miesięcy, a w przypadku kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji i zatrudnionego na w/w stanowiskach zostają dołączone do jego akt osobowych.
9) Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali podani w informacji o wynikach postępowania konkursowego mogą zostać odebrane osobiście po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie. W przypadku nieodebrania ich w powyższym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.
10) Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
11) Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
12) Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 – umowa nr RPLB.08.01.01-08-0028/20 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki”

 

INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO – NAUCZYCIEL


NABÓR STANOWISKO NAUCZYCIEL – PLIK Z OFERTĄ PRACY 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY NAUCZYCIELI    WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W RAMACH PROJEKTU

„Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. W związku z realizacją projektu nr RPLB.08.01.01-08-0028/20 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki” Gmina Kłodawa oraz Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” w Kłodawie ogłaszają nabór na stanowiska: nauczycieli wychowania przedszkolnego.
1. Termin składania ofert: 30.06.2021
2, Forma zatrudnienia: umowa o pracę
3. Czas pracy: na pełen etat
4. Ilość etatów: cztery
5. Informacja o warunkach pracy:
miejsce pracy: Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” w Kłodawie, ul.Wojcieszycka 7

II. Wymagania kwalifikacyjne:

–  wykształcenie wyższe, kierunek pedagogika przedszkolna lub wczesnoszkolna oraz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu;

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

– nauczyciel nie znajduje się w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych, prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej;

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

– życiorys (CV),

– list motywacyjny,

– kwestionariusz osobowy,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych.

– kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 30 .06.2021r.

– osobiście w dni robocze od godz.8:00 do 15:00 w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Kłodawie

– pocztą na adres: Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” ul. Kościelna 15, 66-415 Kłodawa

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego w Kłodawie.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VI. Inne informacje:

 1. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 3. Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
 4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego w Kłodawie.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie), a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Dokumenty pozostałych kandydatów nie są odsyłane. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku konkursu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

VII. Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu konkursowym.

Informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Przedszkola Publicznego „Bajkolandia” w Kłodawie ul.Kościelna 15, 66-415 Kłodawa.

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą kandydaci kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

3) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydatów na wolne stanowiska w Przedszkolu Publicznym „Bajkolandia” w Kłodawie.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

5) Podanie przez kandydatów danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

6) Dane osobowe kandydatów udostępniane będą powołanym do pracy członkom Komisji konkursowej.

7) Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Dane osobowe kandydatów będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wskazane stanowisko lecz nie dłużej niż do 3 miesięcy, a w przypadku kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji i zatrudnionego na w/w stanowiskach zostają dołączone do jego akt osobowych.

9) Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali podani w informacji o wynikach postępowania konkursowego mogą zostać odebrane osobiście po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie. W przypadku nieodebrania ich w powyższym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

10) Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

11) Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

12) Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 – umowa nr RPLB.08.01.01-08-0028/20 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki”

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 3/2020

Zarządzenie Nr 3/2020
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kłodawie
z dnia 05 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 410), §14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 493(, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Kłodawie w okresie od dnia 6 maja do dnia 22 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego w Kłodawie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkole.klodawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego w Kłodawie
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Przedszkola
Stanisława Szpyra

INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY GŁÓWNY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie z siedzibą w Kłodawie przy ul. Kościelnej 15
informuje o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze-główny księgowy

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Sylwia Pachowicz, zamieszkała w Kłodawie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja stwierdziła, że kandydatka odpowiada kryteriom określonym w ogłoszeniu o naborze. Przystępująca do konkursu wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku głównej księgowej. Na tej podstawie Komisja podjęła decyzję o wskazaniu Pani Sylwii Pachowicz, jako właściwej kandydatki do objęcia ww. stanowiska.


Dyrektor 

Przedszkola Publicznego w Kłodawie

Stanisława Katarzyna Szpyra