INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO: POMOC NAUCZYCIELA, WOŹNA ODDZIAŁOWA, POMOC KUCHENNA W PRZEDSZKOLU W KŁODAWIE

Kłodawa, 09.07.2021r.


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO:
POMOC NAUCZYCIELA, WOŹNA ODDZIAŁOWA, POMOC KUCHENNA
W PRZEDSZKOLU W KŁODAWIE

                                   

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na ww. stanowiska wybrano do zatrudnienia:

 • Panią Agnieszkę Zdanowicz zamieszkałą w Kłodawie;
 • Panią Natalię Stefańską zamieszkałą w Rybakowie;
 • Panią Jagodę Ligus zamieszkała w Rybakowie;

Kandydatki spełniły wymagania formalne oraz wymagania co do wykształcenia i doświadczenia stawiane w ogłoszeniu o konkursie. Wykazała się znajomością przepisów niezbędną do zatrudnienia na w/w stanowiskach Przedszkolu  w Kłodawie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
mgr Stanisława Szpyra

PLIK DO POBRANIA Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA – Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa oraz pomoc kuchenna

INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO – NAUCZYCIEL

Kłodawa, 09,07.2021                                               

INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO – NAUCZYCIEL

 W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na ww. stanowiska wybrano do zatrudnienia:

 • Pani Iwona Mikorska zamieszkała Wawrów;
 • Pani Mirella Kucharska zamieszkała Wojcieszyce;
 • Pani Karolina Wekwerth zamieszkała Ławy;
 • Pani Krystyna Fajerska zamieszkała Barlinek;

Kandydatki spełniły wymagania formalne oraz wymagania co do wykształcenia i doświadczenia stawiane w ogłoszeniu o konkursie. Wykazała się znajomością przepisów niezbędną do zatrudnienia na w/w stanowiskach Przedszkolu  w Kłodawie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
mgr Stanisława Szpyra

PLIK DO POBRANIA Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA – Informacja o wyborze kandydata na stanowisko – nauczyciel

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE – POMOC NAUCZYCIELA, WOŹNA ODDZIAŁOWA, POMOC OPIEKUNA

 

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne – pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa, pomoc opiekuna

Kłodawa, 01.07.2021r.

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informujemy, iż do 30.06.2021r. do godz. 16:00 wpłynęły następujące ilości ofert konkursowych na stanowiska pomocnicze w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie:
Stanowisko: pomoc nauczyciela
Łączna ilość złożonych ofert: 2
Ilość ofert spełniających wymagania formalne: 2
Ilość kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji: 1

• Stanowisko: woźna oddziałowa
Łączna ilość złożonych ofert: 3
Ilość ofert spełniających wymagania formalne: 3
Ilość kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji: 3

• Stanowisko: pomoc kuchenna
Łączna ilość złożonych ofert: 2
Ilość ofert spełniających wymagania formalne: 2
Ilość kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji: 2

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
mgr Stanisława Szpyra 

PLIK DO POBRANIA Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA – Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne – stanowisko pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa i pomoc kuchenna

 

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE – STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne – stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kłodawa, 01.07.2021r.

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informujemy, iż do 30.06.2021r. do godz. 16:00 wpłynęło 6 ofert konkursowych na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kłodawie.
W wyniku wstępnej weryfikacji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowane zostało 4 osoby.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie
mgr Stanisława Szpyra

PLIK Z OGŁOSZENIEM DO POBRANIA – Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne – stanowisko nauczyciel

INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO – PRACOWNIK PRZEDSZKOLA


NABÓR STANOWISKO PRACOWIK PRZEDSZKOLA – PLIK DO POBRANIA Z OFERTĄ PRACY 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY
W RAMACH PROJEKTU
„Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. W związku z realizacją projektu nr RPLB.08.01.01-08-0028/20 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki” Gmina Kłodawa oraz Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” w Kłodawie ogłaszają nabór na następujące stanowiska:

POMOC NAUCZYCIELA
WOŹNA ODDZIAŁOWA
POMOC KUCHENNA

1. Termin składania ofert: 30.06.2021
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
3. Czas pracy: na pełen etat
4. Ilość etatów: trzy
5. Informacja o warunkach pracy:
– miejsce pracy: Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” w Kłodawie, ul. Wojcieszycka 7

II. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

II.1) Pomoc nauczyciela:
– wykształcenie średnie,
– dobry kontakt z dziećmi,
– doświadczenie w pracy z dziećmi,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

II.2) Woźna oddziałowa oraz pomoc kuchenna:
– wykształcenie zawodowe,
– predyspozycje do pracy w zespole.

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
– życiorys (CV),
– list motywacyjny,
– kwestionariusz osobowy,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 30 .06.2021r.
– osobiście w dni robocze od godz.8:00 do 15:00 w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Kłodawie
– pocztą na adres: Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” ul. Kościelna 15, 66-415 Kłodawa

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego w Kłodawie.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VI. Inne informacje:
1. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
3. Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego w Kłodawie.
5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie), a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
7. Dokumenty pozostałych kandydatów nie są odsyłane. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku konkursu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
VII. Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu konkursowym.
Informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Przedszkola Publicznego „Bajkolandia” w Kłodawie ul.Kościelna 15, 66-415 Kłodawa.
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą kandydaci kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
3) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydatów na wolne stanowiska w Przedszkolu Publicznym „Bajkolandia” w Kłodawie.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
5) Podanie przez kandydatów danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
6) Dane osobowe kandydatów udostępniane będą powołanym do pracy członkom Komisji konkursowej.
7) Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Dane osobowe kandydatów będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wskazane stanowisko lecz nie dłużej niż do 3 miesięcy, a w przypadku kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji i zatrudnionego na w/w stanowiskach zostają dołączone do jego akt osobowych.
9) Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali podani w informacji o wynikach postępowania konkursowego mogą zostać odebrane osobiście po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie. W przypadku nieodebrania ich w powyższym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.
10) Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
11) Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
12) Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 – umowa nr RPLB.08.01.01-08-0028/20 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki”

 

INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO – NAUCZYCIEL


NABÓR STANOWISKO NAUCZYCIEL – PLIK Z OFERTĄ PRACY 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY NAUCZYCIELI    WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W RAMACH PROJEKTU

„Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

I. W związku z realizacją projektu nr RPLB.08.01.01-08-0028/20 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki” Gmina Kłodawa oraz Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” w Kłodawie ogłaszają nabór na stanowiska: nauczycieli wychowania przedszkolnego.
1. Termin składania ofert: 30.06.2021
2, Forma zatrudnienia: umowa o pracę
3. Czas pracy: na pełen etat
4. Ilość etatów: cztery
5. Informacja o warunkach pracy:
miejsce pracy: Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” w Kłodawie, ul.Wojcieszycka 7

II. Wymagania kwalifikacyjne:

–  wykształcenie wyższe, kierunek pedagogika przedszkolna lub wczesnoszkolna oraz kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu;

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

– nauczyciel nie znajduje się w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych, prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej;

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

– życiorys (CV),

– list motywacyjny,

– kwestionariusz osobowy,

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych.

– kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 30 .06.2021r.

– osobiście w dni robocze od godz.8:00 do 15:00 w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Kłodawie

– pocztą na adres: Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” ul. Kościelna 15, 66-415 Kłodawa

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego w Kłodawie.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VI. Inne informacje:

 1. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 3. Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
 4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego w Kłodawie.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie), a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
 6. Dokumenty pozostałych kandydatów nie są odsyłane. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku konkursu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

VII. Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu konkursowym.

Informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Przedszkola Publicznego „Bajkolandia” w Kłodawie ul.Kościelna 15, 66-415 Kłodawa.

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą kandydaci kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

3) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydatów na wolne stanowiska w Przedszkolu Publicznym „Bajkolandia” w Kłodawie.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

5) Podanie przez kandydatów danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

6) Dane osobowe kandydatów udostępniane będą powołanym do pracy członkom Komisji konkursowej.

7) Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Dane osobowe kandydatów będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wskazane stanowisko lecz nie dłużej niż do 3 miesięcy, a w przypadku kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji i zatrudnionego na w/w stanowiskach zostają dołączone do jego akt osobowych.

9) Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali podani w informacji o wynikach postępowania konkursowego mogą zostać odebrane osobiście po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie. W przypadku nieodebrania ich w powyższym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.

10) Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

11) Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

12) Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 – umowa nr RPLB.08.01.01-08-0028/20 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki”

INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY GŁÓWNY

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie z siedzibą w Kłodawie przy ul. Kościelnej 15
informuje o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze-główny księgowy

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Sylwia Pachowicz, zamieszkała w Kłodawie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja stwierdziła, że kandydatka odpowiada kryteriom określonym w ogłoszeniu o naborze. Przystępująca do konkursu wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku głównej księgowej. Na tej podstawie Komisja podjęła decyzję o wskazaniu Pani Sylwii Pachowicz, jako właściwej kandydatki do objęcia ww. stanowiska.


Dyrektor 

Przedszkola Publicznego w Kłodawie

Stanisława Katarzyna Szpyra

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU

Kłodawa, 23.07.2018 r.

Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko głównego księgowego

    Dnia 20 lipca 2018 r. zakończył się nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze – głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie. Wymagania niezbędne, umożliwiające przystąpienie osoby do konkursu spełniła Pani Sylwia Pachowicz.

Dyrektor  Przedszkola  Publicznego w Kłodawie

OFERTA PRACY – GŁÓWNY KSIĘGOWY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KŁODAWIE

Kłodawa, 9 lipca 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KŁODAWIE

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2017 r. 1621 j.t.).

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kłodawie ogłasza nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze – główny księgowy.

1. Nazwa i adres jednostki:

Przedszkole Publiczne w Kłodawie
ul. Kościelna 15
66 – 415 Kłodawa

2. Określenie stanowiska:

Stanowisko: główny księgowy w Przedszkolu Publicznym w Kłodawie
Wymiar zatrudnienia: ½ etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę (po rozstrzygnięciu konkursu).

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t. z 2018 r. poz. 62 j.t.).

Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;
b) ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

a) znajomość zagadnień rachunkowości finansowej;
b) znajomość przepisów o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;
d) znajomość przepisów podatkowych;
e) znajomość przepisów płacowych;
f) znajomość przepisów ZUS;
g) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy;
h) znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo- księgowych systemu sQola, SJO BESTi@, płacowych „Pałatnik”;

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie rachunkowości przedszkola;
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
c) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
d) sporządzanie planów finansowych i, sprawozdań finansowych i sprawozdań GUS;
e) dokonywanie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym;
f) nadzorowanie całokształtu prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki;

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV);
c) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
e) kopie świadectw pracy;
f) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego;
g) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 j.t.);
h) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na głównego księgowego.

7. Forma i termin składania ofert:

Dokumenty należy złożyć w kancelarii dyrektora Przedszkola Publicznego w Kłodawie przy ulicy Kościelnej 15, 66 – 415 Kłodawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego – Przedszkole Publiczne w Kłodawie ” w terminie do dnia 20 lipca 2018 r.

8. Inne Informacje:

a) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
b) osoba, która zostanie wybrana jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności;
c) dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w przedszkolu zostaną dołączone do akt osobowych; pozostali kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem (nieodebrane dokumenty będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przedszkola);
d) informacja o wynikach naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Przedszkola Publicznego w Kłodawie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kłodawie ul. Gorzowska 40, 66 – 415 Kłodawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 506-043-756

Dyrektor Przedszkole Publicznego w Kłodawie
mgr Stanisława Szpyra