INFORMACJA O WYBORZE NA STANOWISKO – PRACOWNIK PRZEDSZKOLA


NABÓR STANOWISKO PRACOWIK PRZEDSZKOLA – PLIK DO POBRANIA Z OFERTĄ PRACY 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY
W RAMACH PROJEKTU
„Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. W związku z realizacją projektu nr RPLB.08.01.01-08-0028/20 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki” Gmina Kłodawa oraz Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” w Kłodawie ogłaszają nabór na następujące stanowiska:

POMOC NAUCZYCIELA
WOŹNA ODDZIAŁOWA
POMOC KUCHENNA

1. Termin składania ofert: 30.06.2021
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
3. Czas pracy: na pełen etat
4. Ilość etatów: trzy
5. Informacja o warunkach pracy:
– miejsce pracy: Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” w Kłodawie, ul. Wojcieszycka 7

II. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

II.1) Pomoc nauczyciela:
– wykształcenie średnie,
– dobry kontakt z dziećmi,
– doświadczenie w pracy z dziećmi,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

II.2) Woźna oddziałowa oraz pomoc kuchenna:
– wykształcenie zawodowe,
– predyspozycje do pracy w zespole.

III. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
– życiorys (CV),
– list motywacyjny,
– kwestionariusz osobowy,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 30 .06.2021r.
– osobiście w dni robocze od godz.8:00 do 15:00 w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Kłodawie
– pocztą na adres: Przedszkole Publiczne „Bajkolandia” ul. Kościelna 15, 66-415 Kłodawa

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego w Kłodawie.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VI. Inne informacje:
1. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; II etap – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
3. Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.
4. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Przedszkola Publicznego w Kłodawie.
5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie), a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
7. Dokumenty pozostałych kandydatów nie są odsyłane. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku konkursu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
VII. Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w postępowaniu konkursowym.
Informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Przedszkola Publicznego „Bajkolandia” w Kłodawie ul.Kościelna 15, 66-415 Kłodawa.
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą kandydaci kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
3) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydatów na wolne stanowiska w Przedszkolu Publicznym „Bajkolandia” w Kłodawie.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
5) Podanie przez kandydatów danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
6) Dane osobowe kandydatów udostępniane będą powołanym do pracy członkom Komisji konkursowej.
7) Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Dane osobowe kandydatów będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wskazane stanowisko lecz nie dłużej niż do 3 miesięcy, a w przypadku kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji i zatrudnionego na w/w stanowiskach zostają dołączone do jego akt osobowych.
9) Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali podani w informacji o wynikach postępowania konkursowego mogą zostać odebrane osobiście po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie. W przypadku nieodebrania ich w powyższym terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.
10) Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
11) Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
12) Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 – umowa nr RPLB.08.01.01-08-0028/20 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Kłodawa dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc opieki”